Строителни услуги

Фирмата е вписана в Централния професионален строителен регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:
На основание чл.5, ал.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:
Първа група – строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл.5, ал.4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:
Строежи от трета до пета категория (с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.4.4 и т.1.5.6)

Пета група – отдлени видове СМР съгласно Националната квалификация на икономическите дейности, сектор "Стротилство"

Примерен списък на видовете Строително-монтажни работи, които КВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД изпълнява както със собствени специалисти, механизация и съоръжения, така и в сътрудничество с външни фирми-тясно специализирани в отделните строителни специалности, като подизпълнители за различни проекти:
Изкопни работи;
Кофражни работи;
Армировъчни работи;
Бетонови работи;
Изграждане на силно и слаботокови инсталации;
Изграждане на водоснабдяващи и канализационни инсталации;
Изграждане на отоплителни и климатизационни инсталации;
Монтаж на стоманени и стоманобетонови конструкции;
Озеленяване (паркоустройство) и вертикална планировка;
Изграждане на огради и оградни съоръжения;
Довършителни интериорни – окачени тавани, преградни стени от системата на сухото строителство, полагане на керамични настилки, инсталиране на санитарни аксесоари, шпакловъчни и бояджийски и други.